Julkaistu 25.2.2022

Lapin AMK opiskelijakunta ROTKO tuomitsee Venäjän aloittaman laajamittaisen sodan Ukrainassa. Venäjän sotatoimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.  

“Meidän ajatuksemme ovat nyt kaikkien Suomessa asuvien opiskelijoiden kanssa joita tilanne koskettaa ja joiden läheisiä on sota-alueella.” 

Ulla-Maija Karjalainen, Lapin ROTKO, Edustajiston puheenjohtaja

Euroopan unionin on toimittava yhtenä rintamana Ukrainan ja sen kansan tukena. Venäjälle on asetettava lisää pakotteita ja Venäjää täytyy vaatia lopettamaan sotatoimet Ukrainassa välittömästi. 

Suomen on lisättävä erityisesti humanitaarisia ja taloudellisia tukikeinoja, joilla voimme auttaa Ukrainaa tässä vaikeassa tilanteessa. Jokainen meistä voi auttaa lahjoittamalla tahoille, jotka vievät humanitaarista apua Ukrainan konfliktialueille. Lisäksi voi auttaa levittämällä luotettavista lähteistä peräisin olevaa tietoa sodasta omissa verkostoissa.

Haluamme myös muistuttaa, että tilanne ei ole Venäjän kansalaisten tai venäjänkielisten Suomessa asuvien syy. Syrjinnälle emme saa antaa tilaa.

Kriisi voi järkyttää mieltä ja aiheuttaa ahdistavia tunteita. Ajatusten kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin.  Keskusteluapua on saatavilla esimerkiksi seuraavista paikoista:

𝗠𝗜𝗘𝗟𝗜 𝗿𝘆:𝗻 Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. https://mieli.fi/

𝗡𝘆𝘆𝘁𝗶 𝗿𝘆 tarjoaa ryhmä-chatteja ja kahdenkeskisiä vertaispäivystäjä-chatteja viikoittain. Kahdenkeskisessä chatissa voit keskustella vapaaehtoisen vertaispäivystäjän kanssa mistä tahansa mielen hyvinvointiin tai opiskelijaelämään liittyvästä aiheesta. MielenTEKoja-chat päivystää maanantaisin ja torstaisin klo 17-19. https://www.nyyti.fi/

𝗦𝗲𝗸𝗮𝗶𝘀𝗶𝗻-𝗰𝗵𝗮𝘁 palvelee arkisin 9–24 ja viikonloppuisin 15–24. Chat on suunnattu 12-29-vuotiaille nuorille. https://sekasin247.fi/

Ulkomaalaisten kriisipuhelin 09 4135 0501 Suomen Mielenterveysseura arkisin klo 9-15

Älä pelkää ottaa yhteyttä yllä oleviin tahoihin. Myös korkeakoulun tukipalveluihin voi olla yhteydessä. 

Opiskelijakunta ROTKOn toimijoiden puolesta,

Rovaniemellä 25.2.2022

Ulla-Maija Karjalainen
Edustajiston puheenjohtaja

Julia Nikusaari
Hallituksen puheenjohtaja

Elina Holm 
Toiminnanjohtaja

Published 25.2.2022

Lapland UAS Student Union ROTKO condems the military attack done by the Russian federation. Russia's hostilities are contrary to international law.

"Our thoughts are now with all the students living in Finland who are affected by the situation and who are close to them in the war zone."

Ulla-Maija Karjalainen, Lapland ROTKO, Chairperson of the Representatives.

The European Union must act as one in support of Ukraine and its people. More sanctions must be imposed on Russia and Russia must be demanded to end its hostilities in Ukraine immediately.

In particular, Finland must increase the humanitarian and financial means of support by which we can help Ukraine in this difficult situation. Each of us can help by donating to those who take humanitarian aid to Ukraine’s conflict zones. In addition, disseminating information about the war from reliable sources on your own networks can help.

We would also like to remind that the situation is not the cause of Russian citizens or Russian-speakers living in Finland. We must not give space to discrimination.

A crisis can upset the mind and cause distressing feelings. However, you do not have to be left alone with your thoughts. Chat help is available in the following places, for example:

𝗠𝗜𝗘𝗟𝗜 ry (Mental Health Finland) The emergency telephone is available 24 hours a day, every day at 09 2525 0111. You can call anonymously and confidentially. https://mieli.fi/en/

Nyyti 𝗿𝘆 offers group chats and one-to-one peer-chats on a weekly basis. In a one-to-one chat, you can talk to a volunteer peer advisor about any topic related to mental well-being or student life. MielenTEKoja chat is on duty on Mondays and Thursdays from 5 pm to 7 pm. https://www.nyyti.fi/en/

𝗦𝗲𝗸𝗮𝗶𝘀𝗶𝗻-𝗰𝗵𝗮𝘁 serves 9-24 on weekdays and 15-24 on weekends. The chat is aimed at young people aged 12-29. https://sekasin247.fi/

Emergency telephone for foreigners 09 4135 0501 Finnish Mental Health Society on weekdays from 9 am to 3 pm.

Do not be afraid to contact the above. You can also contact the Lapland UAS’s support services.

On behalf of Student Union ROTKO,

Rovaniemi 25.2.2022

Ulla-Maija Karjalainen
Chairperson of the Representatives

Julia Nikusaari
Chairperson of the board

Elina Holm 
Executive Director