Tietosuojaseloste

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (ROTKO)

Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi
www.lapinrotko.fi 
Y-tunnus: 2589610-6

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Toiminnanjohtaja / Executive Director
Elina Holm
Mobile: +358401528295
Email: toiminnanjohtaja(at)lapinrotko.fi 

3. REKISTERIN NIMI

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi / Name
Opiskelijanumero / Student number
Henkilötunnus tai syntymäpäivä / Social Security Number or Date of Birth
Henkilökuva / Picture
Opiskelijatyyppi / Student type
Jäsenkortin tila / State of Membership Card
Kortti käytössä K/E / Card active YES/NO
Suoritetut jäsenmaksut / Completed Membership Fees
Koulutusohjelma / Degree Programme
Toimipiste / Campus
Opintojen aloitusvuosi / Start year of the studies
Opintojen aloituslukukausi / Start Semester of the Studies
Jäsenen tietoja ei saa käyttää markkinointiin K/E / Permission to use member's information for marketing purposes YES/NO
Postiosoite / Postal address
Puhelinnumero / Phone number
Sähköpostiosoite / Email address
Kotikunta / Home municipality
Kotimaa / Home country
Läsnäolotieto Lapin ammattikorkeakoulussa / Information on presence/absence enrolments in Lapland UAS

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen välityksellä. Henkilötiedot ja osoitetiedot sekä opinto-oikeus tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintorekisteristä jäsenen antamalla suostumuksella.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja voidaan jäsenen suostumuksella luovuttaa teknisenä tallenteena tai tarratulosteena opiskelijakunnan yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä.

Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijakunnan toimiston osoitteella.

Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

Opiskelijakunta oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijakunnan toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.