Tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin rekisteriseloste 

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (ROTKO) 

Jokiväylä 11C 

96300 Rovaniemi

www.lapinrotko.fi

 y-tunnus: 2589610-6

2. Rekisteriasioita hoitava jäsen 

Kaisa Keihäskoski +358 40 152 1243 kaisa.keihaskoski[at]lapinrotko.fi

3. Rekisterin nimi

JäsRek - Jäsenrekisteri (ylläpito Hakosalo Innovations Oy) 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen. 

5. Rekisterin pitämisen peruste 

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo. 

6. Rekisterin tietosisältö

Opiskelijanumero  

Nimi  

Henkilötunnus  

Jäsenkortin tila  

Kortti käytössä K/E  

Suoritetut jäsenmaksut / lukuvuositarrojen luovutukset  

Opiskelijakortin väri  

Koulutusohjelma  

Jäsenen tietoja ei saa käyttää markkinointiin K/E  

Postiosoite  

Puhelinnumero  

Sähköpostiosoite 

Kotikunta  

Kotimaa  

Läsnäolotieto Lapin AMKissa  

Opiskelijakortin tilaushistoria 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen välityksellä. Henkilötiedot ja yhteystiedot, koulutusohjelma sekä opinto-oikeus tarkistetaan ja päivitetään ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintorekisteristä jäsenen antamalla suostumuksella. 

8. Tietojen luovutus Ei-säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Opiskelija voi antaa jäseneksi liityttäessä suostumuksensa nimi- ja osoitetietojensa käyttöön suoramarkkinointi tarkoituksiin. Suoramarkkinointi: tietojen luovutus suoramarkkinointiin ei koskaan tapahdu automaattisesti vaan tapauskohtaisesti harkiten järjestelmän vastuuhenkilöiden toimesta. Vain suostumuksen antaneiden tietoja luovutetaan.Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. ROTKOn jäsenen henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa Pivo Wallet Oy:lle sähköisen opiskelijakortin käyttöönottoa varten ja opiskelijastatuksen varmentamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan Pivo Wallet Oy:lle vain niiden jäsenten osalta, jotka aktivoivat PIVO-sovelluksessa mobiiliopiskelijakortin ja hyväksyvät siten PIVOn mobiiliopiskelijakortin käyttöehdot (Käytännössä siis itse aktivoivat PIVO -sovelluksesta tiedonsiirron ja antavat sille luvan). Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojaus 

Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä. Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

10. Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijakunnan toimiston osoitteella. Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. Opiskelijakunta oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijakunnan toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.