Etäopiskelukysely 2021

SAMOK ja opiskelijakunnat toteuttivat huhtikuussa kyselyn opiskelijoille heidän etäopiskeluajasta. Myös ROTKO teetti kyselyn Lapin AMKin opiskelijoille. Tiivistetyt tulokset on luettavissa TÄSTÄ.

Kyselyn mukaan jopa 65% Lapin AMKin opiskelijoista kokee, että opiskelumotivaatio on heikentynyt pandemian ja etäopintojen myötä. Toisaalta vastaajissa oli myös niitä, joille etäopiskelu sopi erinomaisesti, esimerkiksi siksi kun ei ole tarvinnut matkustaa pitkiä taipaleita opiskelupaikkakunnalle.

ROTKO tapasi kyselyn tulosten tiimoilta Lapin AMKin johtoa ja kävimme hyvän keskustelun siitä, miten voimme tukea opiskelijoita haastavassa tilanteessa. Erikseen sovimme kolmesta konkreettisesta toimenpiteestä:

- Lisätään vaihtoehtoisuutta ja joustavuutta opintojen suorittamiseen
- Varmistetaan palveluiden saavutettavuus esimerkiksi selkeytettämällä sitä, missä asiassa opiskeijan tulee olla kehenkin yhteydessä
- Lisätään panostusta siihen, että kaikki yhteisömme jäsenet osaavat käyttää tarjolla olevaa teknologiaa ja sen käyttö on mielekästä ja tarkoituksenmukaista.

Lisäksi jo aiemmin päätettiin koulun operatiivisessa työryhmässä, että Lapin AMKissa otetaan käyttöön Vastaustakuu. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökunta sitoutuu vastaamaan opiskelijoiden yhteydenottoihin 1-5 päivän kuluessa. Tämä koskee viestintävälineitä, joista on sovittu yhdessä toteutusten yhteydessä.
ROTKO heittää saman haasteen myös opiskelijoille. Jotta saamme luotua sujuvan viestinnän toimintakulttuurin, tämä vaatii myös opiskelijoilta sitoutumista samoihin periaatteisiin.

In April, SAMOK and the student unions conducted a survey of distance learning time. ROTKO also commissioned a survey of Lapland University of Applied Sciences students. Condensed results can be seen HERE.

According to the survey, as many as 65% of Lapland University of Applied Sciences students feel that their study motivation has decreased due to the pandemic and distance learning. On the other hand, there were also those respondents for whom distance learning was excellent, for example because they did not have to travel long distances to the place of study.

Based on the results of the survey, ROTKO met with the heads of Lapland UAS and we had a good discussion on how we can support students in a challenging situation. We agreed on three concrete measures:

- Increasing alternativeity and flexibility of studies
- Ensuring the accessibility of services, for example, by clarifying in which matter the student should be in contact with anyone
- Increase efforts to ensure that all members of our community know how to use the technology available and that its use is meaningful and appropriate.

In addition, it has already been decided in the school's operational working group that a Response Guarantee will be introduced at Lapland UAS. This means that the staff undertakes to respond to student contacts within 1-5 days. This applies to the means of communication agreed upon in the context of the implementations.
ROTKO poses the same challenge to students as well. In order to create a culture of smooth communication, this also requires students to commit to the same principles.